ประวัติโรงเรียน

his school

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ชื่อเดิม โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ให้สร้างเป็นโรงเรียนประจำตำบล บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ของนิคมฯลำน้ำน่านอุตรดิตถ์ กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นที่เพื่อการเลี้ยงสัตว์ ของชาวบ้านตำบลผาจุก สภาตำบลและกรมประชาสงเคราะห์  ได้มอบที่ดินสร้างโรงเรียน ครั้งแรกจำนวน 133 ไร่ และได้จัดสรรเพิ่มเติมจนในปัจจุบันมีเนื้อที่ ทั้งหมด 154 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา
          โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ได้อาศัยสถานที่ของโรงเรียนวัดวังยาง ในปีพ.ศ.2522 โดย  นายปลาย สอดจันทร์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดวังยางได้มอบอาคาร 1 หลัง สำหรับจัดการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งครูใหญ่ให้มาดำรงตำแหน่งคนแรกคือ นายสมเด็จ โภชนจันทร์
           เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยาเป็น  “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์” โรงเรียนในเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แห่งที่ 7 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมสามัญศึกษาเดิม) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 227 หมู่ 1 ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร 055-479933 โทรสาร 055-479933

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ