ทำเนียบผู้บริหาร

persondir school

1

 นายสมเด็จ   โภชนจันทร์


ตำแหน่งครูใหญ่ ปีพ.ศ.2522-2525

ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปีพ.ศ.2525-2529

ตำแหน่งผู้อำนวยการ ปีพ.ศ.2529-2532

2

นายสวรรค์   ทองศรีจันทร์

 

 

 

ตำแหน่งผู้อำนวยการ ปีพ.ศ.2532-2538

3

   นายสูงศักดิ์   นาคหอม

 

 

 

ตำแหน่งผู้อำนวยการ ปีพ.ศ.2539-2547

4

   นายมนต์ชัย   ปาณธูป

 

 

 

ตำแหน่งผู้อำนวยการ ปีพ.ศ.2547-2554

5

   นายประมุข  ธนวัฒน์

 

 

ตำแหน่งผู้อำนวยการ ปีพ.ศ.2555-2560

6

     นางอรสา  ทรงศรี

 

 

ตำแหน่งผู้อำนวยการ ปีพ.ศ.2561-2563

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ