a6d5ef348d91ef5ed7064386a96baff0.jpg

รับมอบเสื้อสัญลักษณ์ เตรียมน้อมฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 3/2563 เพื่อปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

นำเสนอเพื่อเห็นชอบในการพัฒนาโรงเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา โอกาสนี้ นายสมชาย ไชยพันธุ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ทำการมอบเสื้อสัญลักษณ์ตราพระเกี้ยว และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นี้

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม