a6d5ef348d91ef5ed7064386a96baff0.jpg

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

มีนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ที่ผ่านการสอบวัดความรู้และ สามารถเข้าเรียนต่อได้ ดังรายชื่อแนบท้าย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จึงประกาศให้ นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวปฏิบัติดังนี้กําหนดรายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ แต่งกายชุดนักเรียน มาพร้อมผู้ปกครองและเตรียมค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

1 11 21 31 41 51 61 7

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม