a6d5ef348d91ef5ed7064386a96baff0.jpg

ติวพิเศษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมติวพิเศษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

โดยการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) โดยมี ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมฟ้า ชมพู

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม