โครงงานเพื่อทักษะชีวิต

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดแสดงนิทรรศการโครงงานเพื่อทักษะชีวิตบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2561

เพื่อให้นักเรียนเเต่ละระดับชั้นได้แสดงโครงงานของตนเอง ได้รู้จักการแก้ปัญหา คิดเป็น ทำเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดแสดง ณ หอประชุมฟ้าชมพู และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดแสดง ณ หอประชุมโรงอาหาร

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา