a6d5ef348d91ef5ed7064386a96baff0.jpg

ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา2562

วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และดูแลช่วยเหลือพฤติกรรมนักเรียน ซึ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของโรงเรียน

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม