ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา2562

วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และดูแลช่วยเหลือพฤติกรรมนักเรียน ซึ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของโรงเรียน

cover.jpg pic (1).jpg pic (10).jpg

pic (11).jpg pic (2).jpg pic (3).jpg

pic (4).jpg pic (5).jpg pic (6).jpg

pic (7).jpg pic (8).jpg pic (9).jpg

morepic