a6d5ef348d91ef5ed7064386a96baff0.jpg

สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมาและนำเสนอแนวทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนใหม่ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามนโยบายของ สพฐ. โดยมี ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมฯ และทีมฝ่ายบริหารได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ณ หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม