งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ

วันที่ 20-24 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ได้นำนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา โดยสรุปผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 
เข้าร่วมการแข่งขันอันดับที่ 10 
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวสุทธิดา มียา 
* หมายเหตุ เข้าร่วมทุกโรงเรียน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 
ได้อันดับที่ 17 ระดับเหรียญเงิน
ผู้เข้าแข่งขัน 
เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสกุล
เด็กชายภัทราวุธ นิลโสภา
เด็กหญิงอินทุภา ถนอมศรี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 
3. การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 
ได้อันดับที่ 26 ระดับเหรียญเงิน
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายณัฐวุฒิ ไกลพาณี
เด็กชายภาณุพงศ์ สุทธกร
เด็กชายวัลลภ เหลี่ยมทอง

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
ผู้เข้าแข่งขัน 
เด็กหญิงณัฐธิดา ขันเกตุ
เด็กหญิงปิยธิดา มีมาระ
เด็กหญิงเอราวัณ สุขสวัสดิ์

5. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 
ได้อันดับที่ 8 ระดับเหรียญทอง
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายจิรพนธ์ ภักดี 
นางสาวพรไพริน ศรีสุข 
นางสาวโยษิตา โสขันตี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
6. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 
ได้อันดับที่ 26 ระดับเหรียญทอง
ผู้เข้าแข่งขัน 
เด็กหญิงกมลรัตน์ เหมยผุย 
เด็กหญิงฑิมพิกา ปี่แก้ว 
เด็กหญิงธนัญญา อุตตะมะ

 เรียนรวม - ศิลปะ 
7. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ได้อันดับที่ 8 ระดับเหรียญเงิน
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายเสกสรร วันศรี

8. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
ผู้เข้าแข่งขัน 
นางสาวบุณยาพร สายสร้อย

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา