ฝ่ายบริหาร

dir

 

dir WDนายวีระพันธุ์  ดอนท้วม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

รองฯ สชาต กงกลยา
            นายสุชาติ  กิ่งกัลยา  
        รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองฯ คงเดช จนทรศรงาม
         นายคงเดช  จันทร์ศรีงาม 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม