กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

math

  1                            นางสาววิไลรักษ์  บุญงาม
                                   หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
2    นายลำจวน  เขียวพุ่มพวง

4   นางวาสนา  สุวรรณบูลย์

5        นายมงคล  ลาเบ้า 3นางสาวจันจิราภรณ์  คำบุญเรือง
6  นางสาวปิยะธิดา  ทาเหล็ก 7   นางสาววันเพ็ญ  อ้นโทน 8นางสาวอมลวรรณ  คำสีสังข์ 9    นางสาวสาวิตรี  บุญสะอาด
  10                          นางสาวทัศวรรณ  ฑีฆาวงศ์  

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม