กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

social

  1                          นางสาวกาญจนา  ผกานนท์
                                   หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
2  นางสาวคมคาย  ชมภูน้อย

3     นางธนีรัตน์  ศุภบูรณ์

4        นายชาตรี  ศุภบูรณ์ 5      นางเปล่งศรี  จันคุ้ม
6     นางสุชัญสินี  นาพันธ์ 7                            นางกฤษณา  ปลิวศรีแก้ว
8       นายกฤษฎา  ดาดี

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม