กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโยี

dept

  1                             นายปราโมทย์  คงนวล
                                  หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
2      นายอดิศร  ศิริพันธุ์

3     นายแสนชัย  พุ่มไสว

4  นายนิติพัฒน์  เสนระศัพท์ 5     นางวชิราภรณ์  อินมูล
6 นายกุลชาติ  โกมลกาญจน 7   นางสาวธารทิพย์  สีตาล 8       นายวชิรศักดิ์  แก้วดี 9    นายธีรวัฒน์  เทพสุภา
  10                              นางศิริโสภา  พรหมมี  

 

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2