กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

eng

  1                                นางรสริน  พิมพ์ไลย
                                   หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
2     นางธัญวลัย  คำแสน

3    นางสาววัลลภา  มณีจร

4 นางสาวจุฑามาศ  หล้าฤทธิ์ 5    นางสาวฐษมล  กองตัน

 

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2