กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

sci

  01                                นายณัฐพล  แสงซิว
                                   หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
02    นายนพดล  สุวรรณบูลย์

03  นางเบญญาภา  สังข์ทอง

04    นางสาวณัฐพร  ดีก่อผล 05   นางสาวจิราภรณ์  อุ่นทอง
06  นางสาวพรพิมล  บูรณศิริ 07   นางสาวศุภรดา  พันธุ์โท 08   นายณัฐพล  ปลิวศรีแก้ว 09นางสาวอภิษฎา  ไหมบัวเขียว
10นางสาวศิวาพร  หล้าเชียงของ 11  นางสาวสุชัญสินี  สีหะวงษ์ 12     นายศุภศิษย์  แก้วจีน 13     นายพีระพงศ์  ชัยชนะ
  14                              นางสาวนภศร  นาพันธุ์  

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม