กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

thai

  1                      ว่าที่ ร.ต.หญิงชนกพร  ศรีสมบูรณ์
                                  หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
2    นางทองเพียร  ทาแก้ว

3    นางสาวนริศรา  คงทอง

4   นางศิริพร  สมบูรณ์สุขศิริ 5    นางมนัสนันท์  เจี้ยมกลิ่น
  6                               นางประทุม  ใสสีสูบ  

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม