a6d5ef348d91ef5ed7064386a96baff0.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา

art

  t39                             นายฝนสั่งฟ้า  พาเขียว
                                   หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 

t40     นายถนัดกิจ  ขวัญแก้ว

t54   นายรังสฤษดิ์  สุวรรณโน  

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม